لایک تک پست

100 like irani

صد لایک ایرانی

250 like irani

دویست و پنجاه لایک ایرانی

500 like irani

پانصد لایک ایرانی

1000 like irani

هزار لایک ایرانی

3000 like irani

سه هزار لایک ایرانی

5000 like irani

پنج هزار لایک ایرانی

10000 like irani

ده هزار لایک ایرانی

500 like khareji

پانصد لایک بین المللی

1000 like khareji

هزار لایک خارجی

5000 like khareji

پنج هزار لایک بین المللی

10000 like khareji

ده هزار لایک خارجی