لایک تک پست

100 like irani

صد لایک ایرانی

250 like irani

دویست و پنجاه لایک ایرانی

500 like irani

پانصد لایک ایرانی

1000 like irani

هزار لایک ایرانی

3000 like irani

سه هزار لایک ایرانی

5000 like irani

پنج هزار لایک ایرانی