نوتیفیکیشن ارسالی

10000 nafar

ارسال نوتیفیکیشن به 10 هزار کاربر
ارائه گزارشات ارسال از منبع رسمی پوشه به تلگرام

100000 nafar

ارسال نوتیفیکیشن به 100 هزار کاربر