نوتیفیکیشن کلیکی

1k click

هزار کلیک بر روی نوتیفیکیشن

5k click

پنج هزار کلیک بر روی نوتیفیکیشن
ارائه گزارشات ارسال از منبع رسمی پوشه به تلگرام

10k click

ده هزار کلیک بر روی نوتیفیکیشن

20k click

بیست هزار کلیک بر روی نوتیفیکیشن

40k click

چهل هزار کلیک بر روی نوتیفیکیشن