بازدید ویدیو اینستاگرام

5k video seen

پنج هزار بازدید ویدیو اینستاگرام

20k video seen

بیست هزار بازدید ویدیو اینستاگرام

100k video seen

صد هزار بازدید ویدیو اینستاگرام

500k video seen

پانصد هزار بازدید ویدیو اینستاگرام